Баалоочу компанияларды аккредитациялоо

Баалоочу компанияларды аккредитациялоо

Күрөө катары коюлган мүлктү балоо насыя суммасын аныктоо үчүн негиз болуп саналат. Ушуга байланыштуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү баалоо жүрүмүн кынтыксыз абройлуу жана рыноктогу иш тажрыйбасы жогору болгон кесипкөйлөргө тапшыруу маанилүү болуп эсептелет.     

Күрөөнү ишенимдүү баалоону жүзөгө ашыруу үчүн Банк кардарларына "Керемет Банк" ААКсында кызматташуу үчүн аккредитациядан өткөн баалоо компанияларынын кызматынан пайдаланууну сунуш кылат. Ошондон улам, 2021-2022-жылдарга көзкарандысыз баалоочуну аккредитация боюнча иш-чараны өткөрүү тууралуу жарыялайт. 

Документтерди, ал күндү кошо алганда 2021-жылдын 26-февралына чейин Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы көчө, 40/4 дарегине тапшыруу зарыл.

Байланышуучу адам: Жунусов М.А.  т.: 0(312)313173 (кошумча 2318), 0556 17 50 70.

Көзкарандысыз баалоочуга коюлуучу жалпы талаптар:

 1)    Көзкарандысыз баалоочунун кынтыксыз ишкер аброю, анын ичинде: 

 • Көзкарандысыз баалоочуда салыктык чегерүүлөр, бюджетке төлөөлөр жана башка төлөмдөр боюнча карызынын жоктугу;
 • Абройлук тобокелдиктердин жоктугу;
 • Акыркы 2 (эки) жыл аралыгында каржы-кредиттик мекемелер менен иш алып баруунун алгылыксыз тажрыйбасынын жоктугу;
 • Аккредитацимядан өтүү күнүнө карата Банктын кардарларынын мүлкүн баалоо жана Банктын башка муктаждыктары боюнча иштерди аткарууга талапкер болуп жаткан Көзкарандысыз баалоочунун жетекчилерине жана кызматкерлерине карата кесипкөй ишкердигин жүзөгө ашыруу менен байланыштуу болгон кылмыш жана административдик иштердин козгологондугу, анын ичинде жүрүм акырына чыга элек факттарынын орун албастыгы;
 • Алар боюнча жаза алышкан кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылуулардын орун албастыгы;
 • Алгылыксыз маалыматтын орун албастыгы: Көзкарандысыз баалоочунун компетентсиздигин же болбосо кесипкөйлүгүнүн төмөндүгүн тастыктаган соттук чечимдердин, Көзкарандысыз баалоочуга карата жанын анын кесиптик ишкердиги менен байланыштуу болгон кылмыш иштеринын.

2)    Көзкарандысыз баалоочуда, төмөнкү талаптарга жооп берген кеминде бир кызматкердин болуусу:  

 • Жогорку кесиптик билим берүү, кошумча кесиптик билим берүү же кесиптик кайра даярдоо боюнча программаларына ылайык, баа берүү ишкердиги тармагында кесиптик билиминин бар экендигин тастыктаган билими тууралуу документи;
 • Эмгек китепчесине жазууларды киргизүү менен билими тууралуу документ, же Мамлекеттик каттоо жөнүндө Күбөлүктү каттоо күнү менен  тастыкталган баа берүү ишкердигиндеги кеминде 3 (үч) жылдык эмгек стажы;

3)   Каржы-кредиттик мекемелер менен өз ара алгылыктуу каташууларын тастыктаган документтин болуусу;

4)    Кыргыз Республикасынын аймагында кеминде үч жыл аралыгында баа берүү ишин жүзөгө ашыргандыгы;

Компания-өнөктөштү тандоо жыйынтыгы үчүн салыштыруунун төмөнкү критерийлери колдонулат.

Биринчилик тандоодон өткөн компанияларды тандоо төмөнкү критерийлердин негизинде аларды рейтингдөө/баалоонун негизинде ишке ашырылат:

1. Компаниялардын иш тажрыйбасы;

2. Компаниянын ишкердик активдүүлүгү жана аброюу;

3. Жетектөөчү кызматкерлеринин квалификациясы;

4. Кредиттик мекемелер менен иш алып баруу тажрыйбасы;

5. Тармактык адистик;

6. Компания Банк же кызмат адамдары менен аффилирленген болуп саналбайт.

Төмөнкү документтерди берүүсү абзел:

 1. "Керемет Банк" ААКсы менен өнөктөштүк максаттары үчүн тандоого катышууга көзкарандысыз баалоочуну тандоонун билдирме-анкетасы
 2. Компания тууралуу жалпы маалыматтар толтурулган Таблица  **
 3. Тандоого катышуу үчүн Банктын талабы боюнча көзкарандысыз баалоочулар төмөнкү документтерди беришет (бир нускада):

1)   Мамлекеттик каттоо тууралуу Күбөлүгүнүн таризделдинген көчүрмөсүн

2)   Юридикалык жаткар үчүн – уюштуруу документтеринин таризделинген көчүрмөлөрүн (Устав же Банкка берүү күнүнө карата киргизилген өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен колдонуудагы редакциясындагы Жобо);

3) Уюмдун атынан аракеттенүүгө, анын ичинде ишеним катсыз уюмдун атынан белгиленген тартипте бүтүмдөргө келишүүгө укуктуу болгон кызмат адамдарын (аткаруу органын) дайындоо тууралуу протоколдун/чечимден же башка документтин көчүрмөсүн;

4)  Компанияда эркин форматта эмгектенген адистер тууралуу, төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтарды:   

 • Адистин аты-жөнүн,
 • Иш тажрыйбаксын (жыл)/эмгек китепчесиндеги жазуу менен тастыкталышы керек/,
 • Билими тууралуу маалымат (баштапкы жана адистиги),
 • Кошумча билими, сертификаттар.

5)    Салык органында каттоого алынгандыгы тууралуу таризделинген күбөлүгү;

6)    Эсептери тууралуу банктан маалым-кат;

7) Төмөнкүлөрдү белгилөө менен жетекчинин кол тамгасы жана компаниянын мөөрү менен тастыкталган Көзкарандысыз баалоочунун акыркы бенефициардык ээлик кылуучуларынын курамы тууралуу маалыматтар (эркин формада):

 • Юридикалык жаткар үчүн – толук аталышы, ИНН (Топтун/Холдинг коомунун негизгиси болуп саналган капиталынын ажырымы менен мамлекеттер, акционерлеринин ири саны менен чоң акционердик коомдор белгилениши мүмкүн);
 • Жеке адамдар үчүн – бизнестен негизги кирешени алган иш жүзүндөгү бенефициардык ээлик кылуучусу – аты-жөнү, туулган күнү (ай, жыл), паспорттук маалыматтары (паспорт сериясы, номери жана ким тарабынан берилгени), катталган дареги, ИНН;

2.  Алардын орун алуусу тандоо учурунда көңүлгө алынышы мүмкүн болгон төмөнкү кошумча документтер берилиши дагы мүмкүн:

 • Көзкарандысыз баалоочуда чет өлкөдө баалоо жүргүзүү, чет өлкө буюртмачыларынын буюртмалары боюнча аткарган иш тажрыйбасын тастыктаган документтер;
 • Мүнөздөмө-сунуш каттар;
 • Көзкарандысыз баалоочунун көз карашына жараша, башка документтер.

3. Көзкарандысыз баалоочунун каржы абалын текшерүү үчүн төмөнкү документтер берилет:

1)   мыйзам тарабынан белгиленген форма боюнча толук өлчөмдөгү, жетекчинин же ыйгарым укуктуу тараптын кол тамгасы менен таризделген жана уюмдун мөөрү менен тастыкталган, мыйзам тарабынан милдеттүү болуп саналган өткөн жана ага чейинки жылга карата бухгалтердик отчеттулукка аудиттин жыйынтыгына карата түшүндүрмө маалымкатын (жылдык отчеттуулукка) же аудитордук корутундуну (анын жыйынтык бөлүгүн) кошо тиркөө менен бухгалтердик отчеттулуктун көчүрмөсүн;

2)    Салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу Салык органынын бөлүгүнөн маалымкатты.

Жогоруда белгиленген документтер (түп нускасын эске албаганда) уюмдун мөөрү жана жетекчинин кол тамгасы менен тастыкталууга тийиш.

"Керемет Банк" ААКсы менен өнөктөштүк максаттары үчүн тандоого катышууга көзкарандысыз баалоочуну тандоонун билдирме-анкетасы

** Компания тууралуу жалпы маалыматтар толтурулган Таблица

close