«Мөөнөттүү – пайыздарын дароо» аманаты

«Мөөнөттүү – пайыздарын дароо» аманаты

«Мөөнөттүү – пайыздарын дароо» аманаты юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн мөөнөттүү пайыздык аманатты ачууну камтыйт.

Аманттын негизги шарттары:

  • Аманаттын минималдуу сумма  - 10 000 KGS;
  • Пайыздарын төлөө - мөөнөттүн башында, аманат салынган күнү;
  • Толуктоо мүмүкүнчүлүгү -  каралган эмес;
  • Жарым-жартылай алуу – каралган эмес;
  • Аманат мөөнөтүнөн мурда талап кылынганда:

- алгачкы 12 (он эки) ай аяктаганга чейин – аманат боюнча пайыздар аманат суммасын кайтарып берүү учурунда Банкта колдонулуп турган “талап кылуу боюнча”** аманат ченинде кайрадан эсепителинип чыгат. Мында мурда ашыкча төлөнүп берилген пайыздар суммасы аманаттын негизги суммасынан кармалып калынууга тийиш;

- алгачкы 12 айдан кийин аманат жокко чыгарылганда, аманат боюнча пайыздар, аманаттын иш жүзүндөгү мөөнөтүнө жараша келишим түзүлгөн күнгө карата колдонууда турган Банктын Трифине ылайык ченде кайрадан эсептелинип чыгат. Мында, мөөнөттүү аманат боюнча мурда төлөнүп берилген пайыздар негизги суммадан эсептелинип алынып калынууга тийиш. 

Пайыздык чендер **:

Валюта 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай
KGS 9,5% 10,0% 10,5% 11,0%

 Сом менен натыйжалуу пайыздык чен 11,5% чейин.

* Талап кылуу боюнча аманат чени– 0%

** Таблицада белгиленген пайыздык чендер жылдык.

 

ЭСКЕРТҮҮ: жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугу Банкта калат.

«Керемет Банк» ААКунда банк эсептерин ачуунун жана жүргүзүүнүн эрежелери

close